تماس با ما

فرم تماس با ما


اطلاعات تماس

شبکه توسعه آموزش و همکاری های بین حرفه ای بر آن است تا آینده ارائه خدمات بین حرفه ای را از طریق خلق فرهنگ حاکم بر آموزش بین حرفه ای ، عملکرد های مشارکتی و معرفی استانداردهای مراقبت بیمار محور با بهره گیری از آموزه های فرهنگ اسلامی ایرانی رقم بزند. همچنین این شبکه قصد دارد سکان اطلاع رسانی، معارفه و هدایت فعالان عرصه آموزش و همکاریهای بین حرفه ای و حمایت معنوی از کلیه دست اندرکاران اعم از افراد و سازمانهای دولتی و غیر دولتی را در دست بگیرد.

آدرس:

اصفهان.خیابان هزارجریب.دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.دانشکده پرستاری و مامایی.مرکز توسعه علوم پرستاری

ایمیل:

info@ipe-c.ir

تلفن:

031-36702461

فکس:

031-36702461