تیم مدیریت شبکه

تیم مدیریت شبکه

دکتر علیرضا ایرج پور

قائم مقام معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکترای آموزش پرستاری

دکتر عاطفه افشاری

کارشناس دفتر توسعه علوم پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکترای بهداشت و ارتقا سلامت

دکتر مریم سادات هاشمی

عضو گروه مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکترای آموزش پرستاری