درباره ما

شبکه مجازی توسعه آموزش و همکاریهای بین حرفه ای بر آن است تا با استعانت از حضرت حق و با همیاری اعضا و علاقمندان موجبات ارتقا کیفیت آموزش و خدمات نظام سلامت را فراهم آورد. از اینرو این شبکه بر اساس ارزشها و باورها(Beliefs & Values)، چشم انداز(Vision) و ماموریت (Mission) زیر راه اندازی گردید تا با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات داخلی و خارجی در این عرصه به بهره برداری از ظرفیتهای حاکم بر این رویکرد که با آموزه های دینی و فرهنگی  ما سازگار است، استفاده نماید.

ارزشها و باورهای  (Beliefs & Values):

توجه به كرامت انساني، معنويت و رعايت اصول اخلاق حرفه اي
ارزشگذاری به آموزه های فرهنگی و دینی
ارزشگذاري به كار تيمي و فعاليت هاي بين رشته اي
حاكميت اصول علمي برنامه ريزي و مديريت در آموزش و خدمات سلامت
پاسخگويي به نيازهاي جامعه
احترام به یکدیگر و اعتماد متقابل، تعهد، مسئوليت پذيري و تحمل پذیری
عدالت در ارائه آموزش و تامین خدمات به مددجویان
پژوهش در خدمت آموزش و خدمت رسانی

چشم انداز (vision):

شبکه مجازی توسعه آموزش و همکاری های بین حرفه ای بر آن است تا آینده ارائه خدمات بین حرفه ای را از طریق خلق فرهنگ حاکم بر آموزش بین حرفه ای ، عملکرد های مشارکتی و معرفی استانداردهای مراقبت بیمار محور با بهره گیری از آموزه های فرهنگ اسلامی ایرانی رقم بزند. همچنین این شبکه قصد دارد سکان اطلاع رسانی، معارفه و هدایت فعالان عرصه آموزش و همکاریهای بین حرفه ای و حمایت معنوی از کلیه دست اندرکاران اعم از افراد و سازمانهای دولتی و غیر دولتی را در دست بگیرد.

ماموریت (mission):

این شبکه در پی ارتقای صلاحیتهای دانشی، مهارتی و نگرشی موثر بر بهبود کیفیت خدمات نظام سلامت از طریق توسعه آموزش و مشارکت های بین حرفه ای است

از اینرو این شبکه برای نیل به چشم انداز و با اتخاذ ماموریت فوق، اهداف  زیر را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است:

هدف اول:

حمایت و هدایت کارکنان حرفه ای و فراگیران مختلف علوم سلامت بمنظور دستیابی به صلاحیتهای بین حرفه ای

این هدف شامل انسجام بخشیدن به دانش موجود در ارائه خدمات بین حرفه ای سلامتی در گستره ای از حرفه های مختلف به منظور اطمینان یافتن از دریافت خدمات امن، باکیفیت، مددجو محور، مبتنی بر شواهد و منسجم توسط مددجویان است.

فعالیتها: فعالیتهای لازم جهت دستیابی به هدف اول به شرح زیر می باشد:

انتشار دانش موجود در زمینه صلاحیتهای اساسی بین حرفه ای و تسهیل دسترسی تمام فراگیران و کارکنان نظام سلامت به آنها
شناسایی و اولویت بندی زمینه های مشترک فعالیتهای بین حرفه ای به صورت دوره ای
تشکیل کارگروه های مختلف با زمینه اصلی آموزش و فعالیتهای بین حرفه ای در دانشگاههای علوم پزشکی، مراکز تحقیقاتی و سایر عرصه های آموزش و ارائه خدمات سلامتی
همیاری و هماهنگی در هدایت فعالیتهای پژوهشی مرتبط
برگزاری سمینارها و کارگاهها با موضوعات آموزش و همکاری های بین حرفه ای
طراحی و انتشار استراتژی های موفق فعالیتهای (آموزش و عملکرد) بین حرفه ای
طراحی و توسعه بانک های اطلاعات مجازی همانند کتابخانه مجازی

هدف دوم:

خلق و توسعه فرهنگ همکاری های بین حرفه ای

این هدف شامل خلق فضایی است که در آن دانشجویان، اساتید، کارکنان حرفه ای و تمام ارائه دهنده گان خدمات سلامتی، همکاری و عملکرد های بین حرفه ای را به عنوان کلیدی برای ارائه مراقبت و درمان مطلوب ارزشمند می شمارند.

فعالیتها: فعالیتهای لازم جهت دستیابی به هدف دوم به شرح زیر می باشد:

فراهم نمودن فضاهای حقیقی و مجازی جهت معارفه، گفتگو و تشریک مساعی فعالان و حامیان عرصه فعالیتهای بین حرفه ای
حمایت و انتشار برنامه ها، استراتژی ها و ابزارهای مرتبط با آموزش و عملکردهای بین حرفه ای
فراهم نمودن فضایی که دانشجویان، کارکنان حرفه ای و حتی مددجویان بتوانند همکاری های بین حرفه ای را مورد نقد و ارزشیابی قرار دهند.
گسترش انشعابات شبکه آموزش و همکاری های  بین حرفه ای در دانشگاهها و مراکز ارائه خدمات سلامتی
بررسی و معرفی زیرساخت های لازم برای توسعه فعالیتهای بین حرفه ای در عرصه های دانشگاهی و بالینی
شناسایی و معرفی نقاط قوت و ضعف و تحلیل موقعیت برای هدایت فعالیتهای آتی طراحی و توسعه برنامه های آموزشی بین حرفه ای
طراحی و برگزاری دوره های آموزشی در زمینه ارائه خدمات بین حرفه ای مراقبتی درمانی که منجر به اخذ مدارک معتبر می گردد

هدف سوم:

خلق و توسعه فضاهای جدید برای یادگیری

این هدف شامل فراهم نمودن محیط های یادگیری خلاق است که تمام فعالیتهای آموزش بین حرفه ای را حمایت می نماید.

فعالیتها: فعالیتهای لازم جهت دستیابی به هدف سوم به شرح زیر می باشد:

استفاده از تکنولوژی برای بدست آوردن فرصتهای آموزشی
فراهم نمودن فرصتهای یادگیری اشتراکی از طریق فضاهای مجازی همانند استفاده از تالار گفتگوی شبکه مجازی و نیز تعامل زنده با استفاده از Skype
انجام مطالعات پایلوت در زمینه استراتژی های یادگیری آنلاین
تشکیل تیم های مجازی بین حرفه ای در خدمات بالینی
تشکیل تیم های چند رشته ای دانشجویی
جلب حمایت های مادی و معنوی برای توسعه فرصتهای حقیقی آموزش و یادگیری بین حرفه ای همانند برگزاری کارگاه، سمینار و تشکیل کارگروه

هدف چهارم:

فراهم نمودن یک راهنمای ملی جهت هماهنگی و هدایت فعالیتهای بین حرفه ای در عرصه نظام سلامت

این هدف شامل فراهم نمودن یک حامی جهت انسجام بخشیدن و هماهنگی تمامی فعالیتهای بین حرفه ای (شامل طراحی، اجرا، ارزشیابی و پژوهش) در عرصه نظام سلامت

فعالیتها: فعالیتهای لازم جهت دستیابی به هدف چهارم به شرح زیر می باشد:

شناسایی و اطلاع رسانی تمام فعالیتهای بین حرفه ای انجام شده در داخل کشور
شناسایی و اطلاع رسانی در زمینه فعالیتهای بین حرفه ای در خارج از کشور
شناسایی و معرفی فرصت های آتی آموزش و یادگیری بین حرفه ای موجود در داخل و خارج از کشور
ساماندهی و هماهنگی گفتگو های بین حرفه ای افراد و گروهها در سطح ملی
جستجو و معرفی حامی های علمی و عملیاتی جهت آغاز به کار و توسعه فعالیتهای بین حرفه ای

مدیریت و همکاران شبکه مجازی توسعه آموزش و همکاریهای بین حرفه ای امیدوارند با نیل به اهداف تاسیس این شبکه بتوانند گامی مثبت در توسعه آموزش بین حرفه ای در کشور و ارتقاء همکاریهای بین حرفه ای  و بویژه پیامدهای مثبت این دو در بهبود کیفیت خدمات تیم سلامت بردارند.