نوآوری های آموزش بین حرفه ای ملی

این صفحه در راستای نیل به هدف آشنایی هر چه بیشتر با روشها و نتایج نوآوریهای آموزشی و مطالعات در حوزه آموزش بین حرفه ای در سطح کشور پیش بینی شده است. بازدید کنندگان از این صفحه می توانند عناوین و چکیده این نوآوریهای آموزشی را به همراه برون دادهای مربوطه مشاهده نمایند.