نوآوری های همکاری های بین حرفه ای (ملی)

این صفحه به منظور معرفی ابداعات و نوآوریهای کارکنان نظام سلامت کشور در بکارگیری رویکرد همکاریهای بین حرفه ای و کار تیمی در ارائه خدمات سلامت پیش بینی شده است. بازدید کنندگان از این صفحه می توانند عناوین و چکیده این نوآوریهای آموزشی را به همراه برون دادهای مربوطه مشاهده نمایند.