آرشیو

اخبار و رویدادها

هدف این صفحه ارائه آخرین اخبار و اطلاعات در خصوص رویدادهای ملی و بین المللی توسعه آموزش و همکاریهای بین حرفه ای است. همچنین در بخش ایده های نو در این صفحه، سالانه جشنواره ای برای ایده های مرتبط با موضوع، فراخوان داده خواهد شد و بطریق مقتضی ایده ( های) برتر مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

2nd European Conference of Health Education and Research 2019

We are very pleased to announce that the 2nd European Conference of Health Workforce Education & Research will take place at the Royal College of Surgeons in Ireland (Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn) in Dublin, Ireland on Wednesday 9th and Thursday 10th January 2019. Hosted in collaboration with the RCSI Faculty of Nursing & Midwifery, the International Network for Health Workforce Education holds the conference to promote interdisciplinary co-operation and... مشاهده بیشتر